Serwis & Bezpieczeństwo

Deklaracje zgodności i włączenia

Nasze dźwigniki nożycowe i podnośniki zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardowymi wymaganiami dla dźwigników nożycowych - normą EN 1570-1 oraz dla wózków podnośnikowych elektrycznych ISO 3691-5:2014. Produkty spełniają wymagania dyrektywy maszynowej, dyrektywy dot. niskiego napięcia i dyrektywy EMC. Wszystkie produkty posiadają znak CE oraz deklarację zgodności CE lub, w niektórych przypadkach, deklarację włączenia. W skrócie, te standardy wymagają, aby:


EN 1570-1 lift table Standard Określają wymagania dotyczące bezpieczeństwa dźwigników używanych do podnoszenia i opuszczania materiałów i/lub osób, które przemieszczają się wraz z transportowanym towarem.

 • Przepisy dotyczące warunków obciążenia, obliczenia siły i stateczności.
 • Wymogi bezpieczeństwa jeśli osoby przebywają na platformie dźwignika podczas podnoszenia.
 • Minimalne bezpieczne odległości w budowie z lub bez ramką bezpieczeństwa.
 • Różnorodne zastosowanie urządzeń ochronnych, zapobiegające uszkodzeniu osób, towarów lub instalacji stacjonarnych znajdujących się w obszarze pracy dźwignika.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom podnoszenia, opuszczania i prędkości obwodowych.
 • Ochrona przeciwprzeciążeniowa
 • Urządzenia zabezpieczające przed szybkim opuszczaniem się dźwignika w przypadku przerwania przewodu i zapobiegające niezamierzonemu opuszczeniu się z powodu wycieku oleju; zatrzymanie opuszczania przy zerwaniu przewodu i zapobieganie niezamierzonemu opuszczaniu się dźwignika z powodu wycieku. Nowe standardy systemów hydraulicznych i elektrycznych EdmoLift spełniają wszystkie te wymagania, co jest rzadkością w przypadku innych producentów dźwigników nożycowych.
 • Wymagania dotyczące rodzaju systemu sterowania, takie jak włączenie urządzenia zatrzymania awaryjnego , zapobiegają nieautoryzowanemu użyciu.
 • Poddanie testom wszystkich produktów przed dostawą.
 • Kompleksowa instrukcja obsługi, konserwacji i oznaczeń, zawierająca czytelne wskazówki dotyczące eksploatacji, ostrzeżenia dotyczące możliwych nadużyć i zagrożeń, które mogą wystąpić w obszarze pracy dźwignika. Dostarczone instrukcje montażu, przeglądów i konserwacji, zapewniają użytkownikowi dłuższe i oszczędne korzystanie z wózków podnośnikowych EdmoLift

ISO 3691-5:2014 Normy Bezpieczeństwa dla Wózków Podnośnikowych (dla WP) określawymagania dotyczące bezpieczeństwa dla wózków podnośnikowych (Wózki Podnośnikowe Elektryczne Platformowe) wyposażonych w widły, platformę lub inne mocowania, napędzanych ruchem pieszym, służących do przemieszczania, podnoszenia i opuszczania materiału.

 • Przepisy dotyczące warunków obciążenia, obliczeń wytrzymałości i stabilności, w tym rozległych badań.
 • Wymagania dla urządzeń mocujących, zapobiegające upadkowi pod wpływem przeciążenia..
 • Wymagania dotyczące minimalnych odstępów bezpieczeństwa w obrębie budowy.
 • Instrukcje zapobiegająca powstawaniu uszkodzeń u osób, towarów i stałych instalacji znajdujących się w obrębie pracy wózka podnośnikowego.
 • Ergonomiczny kształt uchwytu.
 • Zabezpieczenie kół i hamulec postojowy.
 • Urządzenia zabezpieczające przed przeciążeniem.
 • Maksymaln dopuszczalna prędkosć podnoszenia i opuszczania.
 • Wymagania dla systemów elektrycznych i sterowania.
 • Kompleksowe instrukcje obsługi i konserwacji oraz oznaczenia, zawierające dokładne informacje o sposobie działania wózka podnośnikowego oraz ostrzeżenia dotyczące możliwych nadużyć i zagrożeń, które mogą wystąpić w pobliżu dźwigników. Dostarczone instrukcje montażu, przeglądów i konserwacji, zapewniają użytkownikowi dłuższe i oszczędne korzystanie z wózków podnośnikowych EdmoLift
-